Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w madamaxa.pl objęte są gwarancją sprzedawcy, oraz 2-letnią rękojmią udzieloną przez MadaMaxa, 02-495 Warszawa, ul. Tadeusza Hennela 10/B1/189.

Klient realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy: MadaMaxa, 02-495 Warszawa, ul. Tadeusza Hennela 10/B1/189. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu. Gwarancja zostaje udzielona na teren RP.

Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia – również z gwarancji.
W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne.
Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:
– Naprawy
– Wymiany Produktu na wolny od wad;
– Obniżenia Ceny;
– Odstąpienia od umowy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Przy czym przez pierwsze 12 miesięcy uznaje się, że wada istniała w chwili zakupu, zaś licząc od 13 miesiąca to na kupującym ciąży obowiązek wykazania, iż wada istniała w chwili zakupu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona i wynosi 1 rok od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w poprzednim akapicie.

Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady, sprzedawca w terminie 14 dni wymieni produkt na wolny od wad lub zwróci cenę. W przypadku wyprzedania produktu objętego gwarancją, obowiązek gwaranta ogranicza się do zwrotu ceny.

Gwarancją nie są objęte wady produktu, które opisane były na stronie produktu podczas składania zamówienia, a także w razie jego zamontowania lub uruchomienia niezgodnego z dostarczoną instrukcją, w razie jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją, gdy produkt był naprawiany przez osoby inne niż gwarant, sprzedawca lub osoby przez nich upoważnione, wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia mechanicznego nie wynikającego z wady tkwiącej w produkcie, gdy ujawnione wady są spowodowane nieprzestrzeganiem warunków montażu lub eksploatacji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Produktu).

Klient może żądać wydania oświadczenia gwarancyjnego w formie pisemnej.