Reklamacje, wymiany i zwroty

Reklamacje, Zwroty, Rezygnacja

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie kontakt z nami.

W celu dokonania zwrotu, lub zareklamowania wadliwego produktu na podstawie udzielonej gwarancji, klient powinien poinformować o tym sprzedawcę na piśmie, lub poprzez kontakt elektroniczny mm @ madamaxa.pl określając w przybliżeniu na czym polega wada, podać nr zamówienia, swój adres email, a także wskazać, którego z przysługujących mu uprawnień się domaga (wymiana, naprawa, zwrot ceny). Możliwe jest też zgłoszenie telefoniczne, jednak nie daje ono potwierdzenia zgłoszenia reklamacji.

W przypadku rezygnacji z:
– części zamówienia dokonanego w ramach zakupu z wykorzystaniem rabatu/upustu:
rabaty zostaną anulowane, a zwrot kwoty za zwracane produkty zostanie pomniejszony o wartość udzielonego rabatu.

Kiedy przyjmiemy zgłoszenie reklamacyjne, wysyłamy wiadomość e-mail. Podajemy w niej procedurę postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia.

Prawo zezwala na odesłanie towaru w ramach reklamacji, czy zwrotu bez wcześniejszego powiadomienia sprzedawcy o takiej chęci, jednak przesyłek za pobraniem nie odbieramy. 

Zalecamy czytelnie oznaczyć przesyłkę reklamacyjną, przede wszystkim numerem dokumentu zakupu, nr telefonu podanym w zamówieniu itp.

W przypadku chęci wymiany produktu na inny, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów odesłania towaru do Sprzedawcy, ponownej wysyłki do Kupującego, oraz pokrycia ewentualnej różnicy w cenie. W przypadku wymiany produktu na tańszy różnica w cenie zostanie zwrócona na konto bankowe, którego numer Kupujący musi podać w korespondencji dotyczącej wniosku o wymianę towaru na inny.

Większość produktów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.

W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Klient będący konsumentem masz prawo:

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]

Odmowa przyjęcia przesyłki.

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki u kuriera, lub niepodjęcia przesyłki z paczkomatu, klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki do sprzedawcy. Kwota za zwrot zostanie odliczona od wpłaconej kwoty przeznaczonej do zwrotu:

  • InPost Paczkomaty – 12,50 zł
  • Kurier DPD – 16,50 zł